Lời nói đầu

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Qua đó tạo điều kiện cho thế hệ trẻ tu dưỡng phẩm chất đạo đức và rèn luyện năng lực thực tế để sẵn sàng thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược : xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh đã được xác định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và gần đây nhất Bộ Chính trị đã có Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03-5-2007 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, Quốc hội ban hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh số 30/2013/QH13 ngày 19-6-2013.
Quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục quốc phòng, an ninh nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của mục tiêu giáo dục và thực tiễn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối
hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nghiên cứu, biên soạn bộ sách Giáo trình Giáo dục quốc phòng – an ninh dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng gồm hai tập. Bộ sách này đã được Hội đồng thẩm định liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Quốc phòng – Bộ Công an nghiệm thu. Nội dung sách đã cập nhật được những vấn đề mới, phù hợp với chương trình mới ban hành, Thông tư số 31/2012/TT BGDĐT ngày 12 9 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng – an ninh (trình độ đại học).
Các tác giả biên soạn bộ sách này được Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an lựa chọn. Bản thảo sau khi hoàn chỉnh đã được Hội đồng thẩm định Quốc gia thẩm định và giao cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất bản để phục vụ các trường. Hi vọng bộ sách này sẽ giúp ích được nhiều cho giảng viên, sinh viên và nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh toàn dân. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song khó tránh khỏi những sơ suất nhất định. Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí giảng viên, cán bộ chỉ đạo để bộ sách ngày càng hoàn thiện. Các ý kiến đóng góp xin gửi về Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Xin chân thành cảm ơn.

VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QR Code:

Nội dung chính

Mục lục
Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học giáo dục quốc phòng – an ninh – GTGDQPANT1-DHH 00:00:00
Quan điểm của chủ nghĩa MÁC – LÊNIN, tư tưởng HỒ CHÍ MINH về chiến tranh quân đội và bảo vệ tổ quốc – GTGDQPANT1- DHH 00:00:00
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân – GTGDQPANT1-DHH 00:00:00
Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa – GTGDQPANT1- DHH 00:00:00
Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam – GTGDQPANT1- DHH 00:00:00
Kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường củng cổ quốc phòng – an ninh – GTGDQPANT1-DHH 00:00:00
Nghệ thuật quân sự Việt Nam -GTGDQPANT1 – DHH 00:00:00
Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam – GTGDQPANT1- DHH 00:00:00
Phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao – GTGDQPANT1- DHH 00:00:00
Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng – GTGDQPANT1- DHH 00:00:00
Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia – GTGDQPANT1- DHH 00:00:00
Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam – GTGDQPANT1- DHH 00:00:00
Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội – GTGDQPANT1- DHH 00:00:00
Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc – GTGDQPANT1- DHH 00:00:00
Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội – GTGDQPANT1- DHH 00:00:00
Tài liệu tham khảo – GTGDQPANT1- DHH 00:00:00

Nhận xét chương trình

N.A

xếp hạng
  • 5 sao0
  • 4 sao0
  • 3 sao0
  • 2 sao0
  • 1 sao0

Không có nhận xét nào cho chương trình này.

0HỌC VIÊN GHI DANH

    Advanced Course Search Widget