Chapter 3- Unit2a- Plants- Thực vật

Not all plants are alike. How are the plants in the pictures similar? How are they different?

Không phải tất cả thực vật đều giống nhau. Những thực vật trong các ảnh dưới đây giống nhau thế nào? Chúng khác nhau thế nào?

Some of the plants produce flowers. They are flowering plants. These are some flowering plants.

Một số thực vật sinh ra hoa. Chúng là những thực vật có hoa. Dưới đây là một số thực vật có hoa.

 

QR Code:

File đính kèm1

Nhìn thấy tất cả Thêm một lưu ý
BẠN
Thêm nhận xét của bạn
 

Tiến độ chương trình

Translation


Copyright © Hevobooks.