Chapter 3- Unit2c- Plants- Thực vật

Here is another way to classify plants.

Đây là một cách khác để phân loại thực vật.

These plants produce fruits that can be eaten.

Những cây này sinh ra quả ăn được.

These plants produce fruits that cannot be eaten.

Những cây này sinh ra quả nhưng quả không ăn được.

Put on your thinking cap

Look at the fruits that can be eaten and those that cannot be eaten.

In what ways do they look differnt?

Hãy suy nghĩ

Hãy nhìn vào những quả ăn được và quả không ăn được.

Chúng khác nhau ở điểm nào?

QR Code:

Nhìn thấy tất cả Thêm một lưu ý
BẠN
Thêm nhận xét của bạn
 

Tiến độ chương trình

Translation


Copyright © Hevobooks.