Chapter 4- Unit3- Plants need food- Thực vật cần thức ăn

Look at these plants.


Hãy nhìn vào những cây này.

What do you observe about the two plants? Plants can make their own food when there is air, water and sunlight. However, food in the soil can make the plants grow faster and bigger!

Bạn quan sát được điều gì về hai cây trên? Thực vật có thể tự tạo ra thức ăn cho chúng khi có không khí, nước và ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, chất dinh dưỡng trong đất có thể làm cho thực vật lớn nhanh hơn và to hơn.

Farmers often add fertilizers to the soil. Fertilizers contain food needed for the vegetables to grow big and healthy.

Những người nông dân thường bón thêm phân vào đất. Phân bón chứa các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây lớn lên và khỏe mạnh.

Some scientists have grown vegetables without soil! They add food into water so that plants can grow big and healthy.

Một số nhà khoa học đã trồng rau mà không cần đất! Họ hòa chất dinh dưỡng vào trong nước, vì thế thực vật có thể lớn lên và khỏe mạnh.

QR Code:

File đính kèm3

Nhìn thấy tất cả Thêm một lưu ý
BẠN
Thêm nhận xét của bạn
 

Tiến độ chương trình

Translation


Copyright © Hevobooks.