Clean and Healthy! – Sạch sẽ và khỏe mạnh! – i-Science

 

We have learnt how to keep our environment clean and healthy. Chúng ta đã biết nên làm thế nào để giữ môi trường của chúng ta sạch sẽ và trong lành.
How do we keep ourselves clean and healthy? Vậy, làm thế nào để giữ gìn chính chúng ta sạch sẽ và khỏe mạnh?

 

At the end of this chapter, you should have learnt Kết thúc chương này, bạn sẽ học được
  • why we need to keep our bodies clean;
  • tại sao chúng ta cần giữ gìn cơ thể sạch sẽ
  • how to keep our bodies clean.
  • làm thế nào để giữ gìn cơ thể sạch sẽ.

 

QR Code:

Nhìn thấy tất cả Thêm một lưu ý
BẠN
Thêm nhận xét của bạn
 

Tiến độ chương trình

Translation


Copyright © Hevobooks.