Exploring Science – Khám phá khoa học-01 – i-Science

To explore and study science, we need to observe things around us.
We need to see, smell, hear, touch and taste to find out about them. We use our five senses to help us.

Để khám phá và học môn Khoa học, chúng ta cần quan sát mọi vật quanh ta. Chúng ta cần phải nhìn, ngửi, nghe, sờ và nếm để tìm hiểu về chúng. Chúng ta dùng năm giác quan để giúp chúng ta khám phá.

 

Put on Your Thinking Cap

Think of your favourite food or toy. Describe it to your friends. Let them guess what it is.

Hãy suy nghĩ

Hãy nghĩ đến một món ăn hoặc đồ chơi yêu thích. Mô tả món ăn hay đồ chơi đó cho các bạn. Hãy để các bạn đoán xem đó là cái gì.

 

Let us look at the people in the park. What senses are they using to observe things in the park?

Nào, chúng mình hãy nhìn mọi người trong công viên. Học đang sử dụng những giác quan nào để quan sát các vật ở đó?

Activities 1.1 and 1.2

Hoạt động 1.1 và 1.2

 

QR Code:

Nhìn thấy tất cả Thêm một lưu ý
BẠN
Thêm nhận xét của bạn
 

Tiến độ chương trình

Translation


Copyright © Hevobooks.