Keeping air clean – Giữ sạch bầu không khí – i-Science

 

Let’s look at some of the ways we can help to keep our air clean. Nào, hãy cùng xem một số cách có thể giữ cho không khí của chúng ta trong sạch.

 

(Put on Your Thinking Cap)

Hãy suy nghĩ

What can you do Chúng ta có thể làm gì
(a) at home; (a) ở nhà;
(b) in school; (b) ở trường;
to keep air clean? để giữ không khí trong sạch?

 

 

QR Code:

File đính kèm1

Nhìn thấy tất cả Thêm một lưu ý
BẠN
Thêm nhận xét của bạn
 

Tiến độ chương trình

Translation


Copyright © Hevobooks.