Minh họa phiếu đánh giá sau đào tạo- KSKD

Mẫu DT02: Phiếu đánh giá sau đào tạo.

Logo công ty

PHIẾU ĐÁNH GIÁ SAU ĐÀO TẠO

Số hiệu:

Ngày ban hành

Lần ban hành

Số trang:

Tên khóa đào tạo:

Đơn vị đào tạo/giảng viên

Ngày: …/……../………

Địa điểm

Để góp phần cải tiến chất lượng đào tạo, anh/chị vui lòng cho biết nhận xét, đánh giá của mình về khóa đào tạo bằng cách điền thông tin vào bảng dưới đây. Trân trọng cảm ơn anh/chị.

TT

Tiêu chí đánh giá

Điểm

(đánh dấu vào ô lựa chọn. Điểm từ thấp nhất đến cao nhất: 1 là chất lượng kém nhất, 5 là chất lượng tốt nhất)

Ghi chú

(vui lòng nêu rõ lý do nếu cho điểm dưới 3)

1

2

3

4

5

1

Nội dung phù hợp với mục tiêu khóa học

           

2

Trình độ của giảng viên và cách truyền đạt của giảng viên

           

3

Sự nhiệt tình của giảng viên

           

4

Sự nhiệt tình và đóng góp của trợ giảng

           

5

Chất lượng tài liệu đào tạo (cung cấp cho học viên)

           

6

Chất lượng cơ sở vật chất của khóa học

           

7

Chất lượng các phương tiện hỗ trợ đào tạo

           

8

Chất lượng công tác tổ chức

           

9

Nội dung đào tạo có hữu ích cho các anh/chị không

           

10

Anh/chị có thể ứng dụng được kiến thức vào công việc không

           

Anh/chị vui lòng cho biết ưu điểm khi tham dự khóa học:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

Vui lòng cho biết ý kiến của anh/chị để cải tiến khóa học trong tương lai:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vui lòng cho biết những ý kiến khác

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Người đánh giá (anh/chị có thể lựa chọn ghi hoặc không ghi mục này)

Họ và tên:

Đơn vị:

Mẫu DT02: Phiếu đánh giá sau đào tạo.

Logo công ty

PHIẾU ĐÁNH GIÁ SAU ĐÀO TẠO

Số hiệu:

Ngày ban hành

Lần ban hành

Số trang:

Tên khóa đào tạo:

Đơn vị đào tạo/giảng viên

Ngày: …/……../………

Địa điểm

Để góp phần cải tiến chất lượng đào tạo, anh/chị vui lòng cho biết nhận xét, đánh giá của mình về khóa đào tạo bằng cách điền thông tin vào bảng dưới đây. Trân trọng cảm ơn anh/chị.

TT

Tiêu chí đánh giá

Điểm

(đánh dấu vào ô lựa chọn. Điểm từ thấp nhất đến cao nhất: 1 là chất lượng kém nhất, 5 là chất lượng tốt nhất)

Ghi chú

(vui lòng nêu rõ lý do nếu cho điểm dưới 3)

1

2

3

4

5

1

Nội dung phù hợp với mục tiêu khóa học

           

2

Trình độ của giảng viên và cách truyền đạt của giảng viên

           

3

Sự nhiệt tình của giảng viên

           

4

Sự nhiệt tình và đóng góp của trợ giảng

           

5

Chất lượng tài liệu đào tạo (cung cấp cho học viên)

           

6

Chất lượng cơ sở vật chất của khóa học

           

7

Chất lượng các phương tiện hỗ trợ đào tạo

           

8

Chất lượng công tác tổ chức

           

9

Nội dung đào tạo có hữu ích cho các anh/chị không

           

10

Anh/chị có thể ứng dụng được kiến thức vào công việc không

           

Anh/chị vui lòng cho biết ưu điểm khi tham dự khóa học:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

Vui lòng cho biết ý kiến của anh/chị để cải tiến khóa học trong tương lai:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vui lòng cho biết những ý kiến khác

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Người đánh giá (anh/chị có thể lựa chọn ghi hoặc không ghi mục này)

Họ và tên:

Đơn vị:

QR Code:

Nhìn thấy tất cả Thêm một lưu ý
BẠN
Thêm nhận xét của bạn
 

Tiến độ chương trình

Translation


Copyright © Hevobooks.