Unit 12. Công dụng của nước

Put on Your Thinking Cap Hãy suy nghĩ
Name two ways how you use water at home Hãy gọi tên hai hình thức bạn dùng nước ở nhà
Water is also used in factories and farms, and to put out fires. Nước cũng được sử dụng trong các nhà máy, trang trại và để dập tắt lửa.
Do you remember that water is another basic need of all living things? Bạn còn nhớ, nước là một nhu cầu cơ bản của tất cả các sinh vật không?
Water is important for keeping living things alive. Nước rất quan trọng trong việc duy trì sự sống.

QR Code:

Nhìn thấy tất cả Thêm một lưu ý
BẠN
Thêm nhận xét của bạn
 

Tiến độ chương trình

Translation


Copyright © Hevobooks.