Unit 7. Tổng kết chương 5

Air Không khí
is thì
light nhẹ
has no không có
colour màu
smell mùi
fixed shape hình dạng cố định
used for được dùng để
breathing thở
through qua
lungs phổi
examples ví dụ như
man con người
bird chim
horse ngựa
gills mang
fish
tiny opening on leaves lỗ khí trên lá
plants thực vật
filling balloons and tyres thổi bóng bay và bơm lốp xe
moving kites and boats làm những chiếc diều và những con thuyền chuyển động

QR Code:

Nhìn thấy tất cả Thêm một lưu ý
BẠN
Thêm nhận xét của bạn
 

Tiến độ chương trình

Translation


Copyright © Hevobooks.