What a Variety of Things! – Mọi thứ thật đa dạng! – i-Science

How do you put the things shown above into two groups?

Bạn sắp xếp những vật ở trên thành hai nhóm như thế nào?

At the end of this chapter, you should have learnt Kết thúc chương này, bạn sẽ học được
* how to classify things; * phân loại các vật như thế nào;
* what living and non-living things are; * thế nào là vật sống (sinh vật) và vật không sống;
* what living things are made up of; * sinh vật được tạo ra từ cái gì;
* why the young look like their parents. * tại sao con cái lại giống bố mẹ của chúng.

QR Code:

Nhìn thấy tất cả Thêm một lưu ý
BẠN
Thêm nhận xét của bạn
 

Tiến độ chương trình

Translation


Copyright © Hevobooks.