What can you do to keep weter clean? – Chúng ta có thể làm gì để giữ sạch nguồn nước? – i-Science

 

Put on Your Thinking Cap
(Hãy suy nghĩ)
What can you do Chúng ta có thể làm gì
(a) at home; (a) ở nhà;
(b) in school; (b) ở trường;
to keep water clean? để giữ sạch nguồn nước?

 

 

QR Code:

Nhìn thấy tất cả Thêm một lưu ý
BẠN
Thêm nhận xét của bạn
 

Tiến độ chương trình

Copyright © Hevobooks.