GIỚI THIỆU

Hệ thống làm sách ipress là phần mềm sản xuất sách đơn giản. Bạn có thể sử dụng iPress để xuất bản sách giáo khoa, chuyên khảo học thuật, giáo trình, sách viễn tưởng và phi hư cấu, sách trắng, và nhiều hơn nữa trong nhiều định dạng bao gồm:

  • MOBI (dành cho sách điện tử Kindle)
  • EPUB (cho tất cả các cửa hàng sách điện tử khác)
  • PDF đã được thiết kế (để chuyển cho nhà in và phân phối bản điện tử)

Hệ thống làm sách iPress được sử dụng bởi các cơ sở giáo dục cũng như các tác giả và nhà xuất bản trên toàn quốc.

Để xem hướng dẫn sử dụng Hệ thống làm sách iPress, xem ở đây .

QR Code: