Cấu tạo phân tử các chất vô cơ

85.000,00

Khi xét một hợp chất hóa học, điều đầu tiên cần biết là cấu tạo phân tử của hợp chất rồi từ đó xét những tính chất có liên quan đến cấu tạo phân tử. Bởi vậy, cấu tạo phân tử của hợp chất ở trong giáo trình Hòa học Vô cơ chỉ được giới thiệu dưới dạng những kết quả của lời giải bài toán lý thuyết về liên kết hóa học theo quan điểm của thuyết liên kết hóa trị (công thức cấu tạo của phân tử) hay theo quan điểm của thuyết obitan phân tử (công thức hay cáu hình electron của phân tử).

Sách Electron và liên kết hóa học của Giáo sư Harry B. Gray người Mỹ đã cung cấp một phương pháp mới mô tả rất cụ thể sự tạo thành liên kết hóa học trong phân tử các loại hợp chất vô cơ đơn giản và những phức chất của kim loại chuyển tiếp. Dựa chủ yếu vào công trình hiện đại của Gray về lý thuyết cấu tạo phân tử, chúng tôi xây dựng một chuyên đề hẹp thuộc lĩnh vực Hóa học Vô cơ lý thuyết, gọi là Cấu tạo phân tử các chất vô cơ, nhằm bổ sung kiến thức cho sinh viên và giáo viên chuyên sâu về Hóa học Vô cơ.

Giáo trình chuyên đề Cấu tạo phân tử chất vô cơ, gồm có 5 chương.

Chương I: Tổng kết lịch sử phát triển của lý thuyết về cấu tạo nguyên tử, trong đó trọng tâm là vai trò của phương trình sóng Scrôđingơ.

Chương II: Trình bày phương pháp biến thiên là công cụ toán học mà thuyết obitan phân tử và thuyết liên kết hóa trị sử dụng để giải phương trình sóng Scrôđingơ cho hệ phân tử đơn giản nhất là ion H+2  hoặc phân tử H2. Đây là cơ sở lý thuyết làm sáng tỏ thêm phương pháp mô tả cấu tạo các loại phân tử hợp chất vô cơ của ông Gray theo thuyết MO và thuyết VB, được trình bày trong 2 chương III và IV của chuyên đề này. 

Chương III: Giới thiệu thêm luận điểm toán học của khái niệm lai hóa các obitan nguyên tử, được người ta tự ý đặt ra để giải thích hình dạng của phân tử các hợp chất trong thuyết VB.

Chương IV: nội dung thuyết VB và thuyết MO còn được phát triển thêm cùng với thuyết trường tinh thể để mô tả cấu tạo phân tử của phức chất. 

Chương V: Trình bày cấu tạo của một số phức chất đặc biết, được mô tả bằng phương pháp Gray theo thuyết MO, thuyết VB hoặc kết hợp cả hai.

Chúng tôi hi vọng chuyên đề hẹp thuộc Hóa học Vô cơ lý thuyết này sẽ thỏa mãn được yêu cầu học tập về cấu tạo chất.

 

Còn hàng

Thibft kế web bởi Hoangweb.com