Giáo dục nghệ thuật tạo hình – Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp ( bậc trung học phổ thông)

45.000,00

Tháng 4 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, mục II: Mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông đã ghi rõ: “Chương trình giáo dục Trung học phổ thông giúp học sinh tiếp tục phát triển những phẩm chất, năng lực của người lao động. khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân để tiếp tục học lên, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao độ” Đối với giáo dục nghệ thuật phổ thông thì đây là một mệnh đề chưa từng xuất hiện từ trước đến nay ở Việt Nam. Điều này cho thấy sự thay đổi căn bản và toàn diện trong tư duy và nhận thức của những người làm giáo dục, bởi xét cho cùng, giáo dục không phải chỉ thu thập, nghiên cứu và truyền bả những giá trị trong quá khứ và lí giải, diễn giảng những sự vật, hiện tượng có tính nghệ thuật đã tồn tại trước đây mà còn đáp ứng những nhu cầu trong hiện tại, cũng như chuẩn bị cho tương lai. Hay có thể hiểu trong bối cảnh giao lưu văn hoá, hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, giáo dục còn cần chú ý đến việc tạo nên năng lực thích ứng với thế giới hiện thực xung quanh, cũng như đáp ứng được sự biến đổi của nghệ thuật trong tương lai. Cuốn sách này được viết vào thời điểm chuyển tiếp từ xu hướng giáo dục trang bị kiến thức sang xu hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người

Còn hàng

SKU: 7G152 Category:
Thibft kế web bởi Hoangweb.com