Mở Đầu Về Lí Thuyết Xác Suất Và Các ứng Dụng

44.000,00

Trong hoạt động thực tiễn của mình, con người bắt buộc phải tiếp xúc với các biến cố ngẫu nhiên không thể dự đoán trước được. Một lĩnh vực của Toán học có tên là : “Lí thuyết Xác suất” đã ra đời nhằm nghiên cứu các quy luật và các quy tắc tính toán các hiện tượng ngẫu nhiên. ດາ n

Ngày nay Lí thuyết Xác suất (LTXS) đã trở thành một ngành

Toán học lớn, chiếm vị trí quan trọng cả về lí thuyết lẫn

ứng dụng. Một mặt LTXS là một ngành Toán học có tầm lí

thuyết ở trình độ cao, mặt khác nó được ứng dụng rộng rãi

KHKT và cả

trong nhiều ngành KHKT và cả KHXH và Nhân văn. Đặc biệt

LTXS gắn liên với khoa học Thống kê, một khoa học về các

phương pháp thu thập, tổ chức và phân t

tin định lượng.

liệu, thông

Ở rất nhiều nước trên thế giới, LTXS và Thống kê đã được đưa vào giảng dạy ngay từ bậc trung học và là môn cơ sở bắt buộc đối với sinh viên của nhiều ngành học khác nhau ở bậc đại học. Ở nước ta, trong chương trình cải cách, học sinh phổ thông trung học đã được làm quen với LTXS.

Còn hàng