Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

7.Quy che bau cu HDQT BAN KS 2019

0.Chuong trinh DHCD 2019-HEV

12.TO TRINH SUA DOI DIEU LE

13.TO TRINH THOA THUAN KHUNG HEV

14.TO TRINH THONG QUA DS HDQT BAN KS 2019

1.GIAY MOI DHCD 2019-HEV

2.Invitation Letter Shareholders’meeting 2019-HEV

3.GIAY DANG KY (UY QUYEN) 2019

DIEU LE DU THAO 2019

PHU LUC SUA DOI DIEU LE

8.SO YEU LY LICH MAU

SO YEU LY LICH UNG VIEN BAN KS TRAN CONG THANH

SO YEU LY LICH UNG VIEN BAN KS TRAN DINH HOANG

SO YEU LY LICH UNG VIEN HDQT DANG VAN TUYEN

BIEN BAN HOP DHDCD NAM 2019

NGHI QUYET DHDCD NAM 2019

BAO CAO BAN KIEM SOAT 2019-HEV

BAO CAO GIAM DOC DHCD 2019-HEV

BAO CAO HDQT DHCD 2019-HEV

SO YEU LY LICH UNG VIEN HDQT MAI NHI HA

10.THONG BAO LAP NHOM BAN KS 2019

9.THONG BAO LAP NHOM HD QT 2019

5.PHIEU DE CU UNG CU NAM 2019

Thoa thuan KHUNG NXBGD DU THAO

4.HEV-2019Shareholder’s meeting attendance proxy form

QUY CHE QUAN TRI CONG TY DU THAO 2019

6.Quy che DHCD 2019-HEV

QR Code:

Bài viết liên quan
Thibft kế web bởi Hoangweb.com